Liiketoimintasuunnitelma ffppmp-standardin mukaan

Talouskriisin yhteydessä rahoituksen painopiste on siirtynyt hankkeista, uusien teollisuudenalojen luomisesta ohjelmiin nykyisten tehokkuuden parantamiseksi.

Venäjällä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) työskentelee suoraan hankkeiden parissa, joihin sen osallistuminen voi olla 10 miljoonaa euroa. Rahoitus on keskimäärin 5–8 vuotta. Tämän mittakaavan vuoksi suora työskentely EBRD: n kanssa on mahdollista vain suurille yrityksille ja keskisuurten yritysten ylemmälle tasolle. Pankki keskittyy yritysten rahoitukseen lainojen tai osakepääoman kautta. Rahoitusta tarjotaan sekä olemassa oleville yrityksille että uusille projekteille.

Omien normiensa mukaan EBRD rahoittaa enintään 35% uuden projektin tai yrityksen pitkäaikaisen pääoman kustannuksista. Uusien harkittavaksi otettujen hankkeiden kokonaisbudjetti on yleensä vähintään 20 miljoonaa euroa ja keskimääräinen takaisinmaksuaika on 5–7 vuotta. Koska EBRD on kehityspankki, sillä on mahdollisuus soveltaa työssään laajempaa valikoimaa rahoitusvälineitä, mukaan lukien osallistuminen omaan pääomaan, mutta kussakin tapauksessa pankki odottaa tuottoa ehdotetulle hankkeelle ja tuottoa varojen kohtuullisessa ajassa.

Takaisinmaksuaikataulusta ja rahoituskustannuksista keskustellaan kunkin projektin aloittajan kanssa erikseen, kun taas marginaali määritetään projektin tarkastelun (due diligence) ja luottotietojen analyysin jälkeen. Pankki tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta ruplaina ja valuuttana, ja osana strategiaansa oletetaan työskentelevän lähellä markkinakeskiarvoa korkotason verrannollisina ajanjaksoina.

Yleensä EBRD on mukana kehityshankkeissa, mutta vuonna 2021 pankki alkoi kriisin vuoksi myös harkita lyhytaikaisten velkojen jälleenrahoitushankkeita. Yritys voi hakea tämäntyyppistä rahoitusta edellyttäen, että kriisiä edeltäneen taloudellisen historian perusteella sen hallintaa voidaan pitää tehokkaana ja vaikeuksien syyt liittyvät lyhytaikaisten velkojen riittämättömän jälleenrahoituksen puutteeseen markkinoilla.

Kaikkien EBRD-hankkeiden arviointiprosessi käsittää kaksi vaihetta, samanlainen kuin pääomarahastojen käyttämä tekniikka. Ensinnäkin EBRD tarkastelee järjestelmällisesti projektin käsitettä ja tekee sitten kattavan tutkimuksen, jossa otetaan huomioon konservatiivisen pankkilähestymistavan (vakaa pankkitoiminta) periaatteet. Asiantuntemuksen tehtävänä on vahvistaa, että lainaa ottava yritys pystyy kestävään kehitykseen pitkällä aikavälillä ja hoitamaan saadun velan. Maailman pankkikäytäntö osoittaa selvästi, että yrityksen koko ei ole aina ratkaiseva kyvyn kantaa ylimääräinen velkataakka, koska esimerkiksi heikko kannattavuus voi heikentää olemassa olevien velkojen luottokelpoisuutta.

Rahoituspäätöstä tehtäessä tärkeimmät vaatimukset ovat seuraavat: - omistajan suuri kiinnostus liiketoimintaansa, halu osallistua projektiin omilla varoillaan (vähintään 40% projektikustannukset), pyrkimys muotoilla ja seurata tehokkaasti strategian toteuttamista yrityksen kehittäminen; - yrityksen itsensä on oltava taloudellisesti vakaa; - ruorissa on oltava pätevä johto, joka pystyy ennustamaan tehokkaasti johdon päätösten seuraukset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja osoittamaan toimintansa hyviä tuloksia ottaen huomioon yrityksen rahoitusmallin; - Yrityksen on toimitettava IFRS-standardien mukainen hallinnointitili ja vuotuinen tilintarkastus, jotka ovat tärkeitä ehtoja toiminnan aloittamiselle EBRD: n kanssa.

On tärkeää, että pankilla on hyvä projekti ja että se saa riittävän selvityksen tulevaisuuden menestykseen vaikuttavista tekijöistä. Erottamaton osa toimitettua tietoa on markkinastrategia, joka sisältää analyysin kilpailuympäristöstä ja selvityksen projektin ja yrityksen eduista markkinoilla. Jos hankkeeseen liittyy uuden tuotteen luominen, EBRD analysoi ulkopuolisten konsulttien avulla tuotteen onnistumismahdollisuuksia näillä markkinoilla. Tämän seurauksena taloudellinen ennuste perustuu markkina-analyysien tuloksiin ja yhtiön markkinointistrategian pääparametreihin.

Projektikonseptin huomioon ottamisesta tehdään yleensä 4-6 kuukautta. Keskimäärin neljä kuukautta on aika hyväksyä jatkotoimet nykyisiltä EBRD-asiakkailta, jotka täyttävät pankin ehdot ja joilla on kokemusta niistä.

Keskimääräinen projektihyväksyntäaika yrityksillä, jotka eivät ole aikaisemmin työskennelleet EBRD: n kanssa, on 6 kuukautta. Samalla työn nopeus liittyy sekä EBRD: n tekemään analyysiin että lainanottajayrityksen tietojen toimittamisen nopeuteen ja neuvottelujen kestoon rahoitusehdoista.

Joissakin tapauksissa yrityksen työ EBRD: n kanssa alkaa hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin yritys ei aina täytä pankin vaatimuksia. Jos rahoituksen hakija on juuri ottamassa käyttöön korkealaatuisen hallinnointijärjestelmän ja siirtymisen IFRS-standardeihin, EBRD voi olla odotustilassa, kunnes nämä prosessit ovat päättyneet. Tällöin hakija toimittaa projektin uudelleenarvioitavaksi ottaen huomioon omistusrakenteen avoimuutta, hyvää hallinnointia ja IFRS-raportoinnin saatavuutta koskevat täytetyt alustavat vaatimukset.

Standardit ja menetelmät liiketoimintasuunnitelmien laatimiseksi

hyväksytty Venäjän federaatiossa sekä kansainvälisillä sijoitus- ja rahoitusmarkkinoilla. Voit ladata sen tämän artikkelin alaosassa olevasta Word-tiedostosta.

Lukuisilla tiedustelupyynnöillä tuomme huomiosi erilaisia ​​vaatimuksia Moskovan oikeudellisen keskuksen Malinan laatimille standardeille ja liiketoimintasuunnitelmien valmistelulle, toteuttamiselle ja kehittämiselle.

Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, joka kuvaa tiettyä liikeideaa ja mahdollisia tapoja toteuttaa se.

Liiketoimintasuunnitelman päätehtävänä on arvioida, kuinka realistista tietyn liikeidean toteuttaminen on, ja jos on, millaista kannattavuutta projekti lupaa ja minkä riskin se aiheuttaa.

Kattavan ja harkitun liiketoimintasuunnitelman merkitystä ei voida yliarvioida. Paljon riippuu liiketoimintasuunnitelmasta: ulkoinen rahoitus, luotonanto toimittajilta, toiminnan ja rahoituksen hallinta, liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi sekä viime kädessä yrityksen tehtävän toteuttaminen.

Liiketoimintasuunnitelman kriittisestä tärkeydestä huolimatta monet yrittäjät epäröivät viimeisen kirjoittaa kirjallisen asiakirjan.

Tämä johtuu vähiten siitä, että he eivät yksinkertaisesti tiedä mistä aloittaa, ja siksi etsivät passiivisuudelleen erilaisia ​​tekosyitä - esimerkiksi ajanpuutetta tai markkinoiden nopeaa kehitystä. minkä seurauksena kaikki liiketoimintasuunnitelmat sen laatimiseen ja hyväksymiseen asti väistämättä vanhentuvat.

Venäjän liiketoimintasuunnitelman standardit

Tiivisti ja helposti kuvataan yritystä, joka on tärkein työkalu, kun otetaan huomioon suuri määrä erilaisia ​​tilanteita, jolloin voit valita lupaavimman toivotun tuloksen ja määrittää keinot sen saavuttamiseksi.

Niin sosiaalisesti suuntautunut.

(Yhdistyneiden Kansakuntien teollisen kehityksen järjestö (UNIDO) - organisaatio, joka tukee kehitysmaiden kehitystä. Tämän standardin yleinen rakenne on kuvattu. Standardia painotetaan erityisesti idean yksityiskohtaisessa kuvauksessa. on yleisin tekniikka.

Oikean päätöksen yritys on työskennellyt taloudellisen ja investointisuunnittelun parissa ammattimaisesti monien vuosien ajan.

Tarjoamme erilaisia ​​palveluja Tatarstanin tasavallan alueella ja Volgan liittopiirin (Volgan liittopiiri) alueilla:

 • liiketoiminnan suunnittelu (liiketoimintasuunnitelmien ja toteutettavuustutkimusten kehittäminen - toteutettavuustutkimukset, projektimuistioita) - päätöksen tekemiseksi projektin toteuttamisen tai yrityksen perustamisen toteutettavuudesta kriteerien perusteella hankkeen (yrityksen) investointien houkuttavuuden arviointi sekä rahoituksen houkutteleminen saavat valtion tukea etuuksien, tukien, avustusten, etuuskohtelun ja muun tyyppisten tukien muodossa
 • taloudellinen ja investointisuunnittelu
 • suunnittelujärjestelmien kehittäminen (suunnittelu), toteutus ja ylläpito, kirjanpito, valvonta, tulojen ja menojen analysointi,
 • budjetointijärjestelmien kehittäminen (suunnittelu), toteutus ja ylläpito nykyisille ja pääomakustannuksille ,
 • suunnittelu (kehitys), toteutus ja kunnossapidon hallinta, verotus, kirjanpitojärjestelmät
 • projektituki - tarvittaessa tiedotus ja konsultointi - operatiivinen, teknologinen (valvonta, valvonta)

Liiketoiminnan suunnittelu - liiketoimintasuunnitelmien (investointi) kehittäminen:

Liiketoiminnan suunnittelun päätehtävä on luoda vuoropuhelu ja varmistaa sopimukset sijoitusprosessin osallistujien (sijoittaja ja sijoituksenhakija) välillä julkisella ja yleismaailmallisella kielellä:

 • taloudellisten laskelmien ja projektin sijoituksen houkuttelevuuden indikaattoreiden (takaisinmaksu, kannattavuus, likviditeetti - DPBP, PI, NPV, IRR, ROI, WACC jne.) kielellä
 • projektiryhmän työn keskeisten suorituskykyindikaattorien (myyntimäärät, liikevaihto, voitto, markkinaosuus, kannattavuuden suhteelliset indikaattorit, liikevaihto, tarjottujen palvelujen laadun taso, puuttuminen tai vähäinen) osuus kommenteista, virheistä, palautuksista jne.).)

Rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen ovat säätiöt, sijoitusyhtiöt, pankit ja yksityiset sijoittajat. Sijoittajan etsiminen on vaikea ja hidas tie hankkeen toteuttamiseen, mutta joskus ainoa mahdollinen.

Aineellinen keskustelu sijoittajan kanssa alkaa aina projektin liiketoimintasuunnitelmasta (joskus liiketoimintasuunnitelma on ainoa asia, joka voidaan näyttää sijoittajalle paperilla).

Suosittelemme, että tarkistat potentiaaliselta sijoittajalta toimitetun liiketoimintasuunnitelman muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset.

Sijoittajat ovat erilaisia ​​ja heillä kaikilla on erilaiset vaatimukset projektin liiketoimintasuunnitelmalle, heillä kaikilla on omat mieltymyksensä.

Esimerkiksi valtion viranomaisiin liittyvälle sijoittajalle tarjoamme hänelle tutun liiketoimintasuunnitelmamuodon (esimerkiksi Venäjän federaation talouskehitysministeriö tai alueellinen talousministeriö) - esimerkiksi BP asetuksen "Valtiontuen myöntämismenettelystä yrityksille ja organisaatioille, jotka toteuttavat investointihankkeita Tatarstanin tasavallassa" standardien mukaisesti (hyväksytty Tatarstanin tasavallan ministerikabinetin päätöslauselmalla nro. 284 päivätty 7. toukokuuta 1999), markkinointiosa sisältää viralliset tilastot, linkit asiaankuuluvien osastojen ja komiteoiden raportteihin, strategisen kehittämisen ohjelmiin ja muihin virallisiin asiakirjoihin). Usein näiden ministeriöiden ja osastojen työntekijät tutkivat riippumattomasti tällaisen liiketoimintasuunnitelman sijoittajalle.

Liiketoimintaan liittyvälle sijoittajalle tarjoamme kumppanipankin käyttämän liiketoimintasuunnitelmamuodon, markkinointi perustuu riippumattomaan markkinatutkimukseen, kilpailijoiden syvempään analyysiin, kilpailuetuihin.

Joka tapauksessa sijoittajan liiketoimintasuunnitelma on asiakkaalle "terävämpi" asiakirja kuin pankin liiketoimintasuunnitelma. Kokemuksemme osoittaa, että seuraavat estot ovat erityisen tärkeitä sijoittajalle:

Liiketoimintasuunnitelma EBRD: n (Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) -standardien mukaisesti

Yksi yleisesti hyväksytyistä liiketoiminnan suunnittelun standardeista on Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kehittämä kehys. Tämä organisaatio on yksi suurimmista sijoittajista Euroopassa ja Keski-Aasian alueella. EBRD houkuttelee paljon ulkomaisia ​​investointeja ja käyttää omia varojaan näiden alueiden kehittämiseen. Investoinnit tulevat sekä olemassa olevien yritysten tukemiseen ja kehittämiseen että uusien yritysten ja teollisuuden luomiseen. EBRD: n läheiset siteet ja sitoutuminen valtion instituutioihin antavat sen osallistua paremman liiketoimintaympäristön luomiseen. Erityisesti sijoitusilmapiirin parantamiseksi ja liiketoiminnan suunnittelun yksinkertaistamiseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on kehittänyt ja ehdottaa oman liiketoimintasuunnitelmansa käyttöä.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) - perustettu vuonna 1991 sijoitusvälineenä, jonka aloitti 61 valtiota ja kaksi kansainvälistä organisaatiota. Suunniteltu tukemaan demokratiaa ja markkinataloutta 29 kehitysmaassa.

EBRD: n ehdottamat liiketoimintasuunnitelman standardit:

 • Kansilehti
 • Luottamuksellisuusmuistio
 • Yhteenveto
 • Yritys 4. ... Kehityksen historia yrityksen ja sen tilan liiketoimintasuunnitelman laatimishetkellä kuvaus nykyisestä toiminnasta 4 .. Yrityksen omistajat, johto, henkilöstö 4 .. Nykyinen toiminta 4 .. Taloudellinen tilanne 4 .. Lainat <
 • Projekti5. ... Yleistä tietoa hankkeesta 5 .. Hankkeen investointisuunnitelma 5 .. Markkina-analyysi, kilpailukyky 5 .. Tuotantoprosessin kuvaus 5 .. Rahoitussuunnitelma 5 .. Ympäristöarviointi
 • Rahoitus 6 ... ... Lainojen vastaanottamis- ja takaisinmaksuaikataulut 6 .. Pantit ja vakuudet 6 .. Luottorahastoista rahoitettavat laitteet ja työt 6 .. SWOT-analyysi 6 .. Riskit ja toimenpiteet niiden vähentämiseksi
 • Hakemukset <

Autamme mielellämme kysymyksiisi.

Yrityksen "Vernoe Reshenie" työntekijät tarjoavat konsultointipalveluja projekteille, kehittävät strategioita ja kehitysohjelmia, suunnitelmia - kehitysohjelmia (etenemissuunnitelmia), muuta tarvittavaa dokumentaatiota, tekevät tutkimusta ja neuvovat yrityskysymyksissä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden käyttää yhtiön palveluvalikoimaa:

 • valtion kilpailuihin osallistuvien konsultointi ja tiedotustuki valtiontuesta veroetujen, avustusten ja tukien muodossa, muun tyyppinen tuki, hakijan hankkeen tuki ministeriöiden kilpailuissa , osastot, säätiöt ja muut organisaatiot RT ja RF,
 • kehittämiskonseptin (strategian), liiketoimintasuunnitelman, toteutettavuustutkimuksen (toteutettavuustutkimus), muistion, esityksen, projektipassin, paketin laatiminen projektidokumentaatio,
 • markkinatutkimusten (markkinoinnin) tekeminen - markkinarakojen etsiminen, markkinoiden arviointi
 • houkuttelemalla strategisia ja taloudellisia kumppaneita, projektin sijoittajia, yrityksiä
 • Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:

  Lähetä kysymyksesi tai tietoja projektistasi, toimeksiannosta (TOR) liiketoimintasuunnitelman tai muun dokumentaation kehittämiseen, soittopyyntö:

  g. Vladivostok, st. Tigrovaya, 7 +7 (924) 730-41-77, 200-41-77

  MOBI-konsultointikeskus (johto. arvostus. liiketoiminta. investoinnit.)

  Yhteenveto on yhteenveto liiketoimintasuunnitelman sisällöstä, mukaan lukien seuraavat tiedot:

   Kuvaus organisaatiosta, joka hakee varoja: kuvaus projektista, mukaan lukien tiedot olemassa olevan yrityksen laajentamisesta vai uuden aloittamisesta; kuvaus yrityksestä, sen erityispiirteet, kehityksen päävaiheet

   Lyhyt tieto johtohenkilöstön pätevyydestä, heidän ominaisuuksistaan ​​suhteessa tähän projektiin, tiedot johtohenkilöstön osuuksista yrityksen pääomassa;

   Kuvaus markkinatilanteesta (suhteessa koti- ja ulkomaisiin markkinoihin) ja alan tilanteeseen

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.