Liiketoimintasuunnitelma tuotteiden valmistamiseksi (esimerkiksi suljetun osakeyhtiön Ecostroy)

Lähetä hyvä työsi tietokantaan, käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

VALKO-VENÄJÄN TASAVALLAN KOULUTUSMINISTERIÖ

"Gomelin osavaltion yliopisto

Henkilöstön jatko- ja uudelleenkoulutuslaitos

Henkilöstön uudelleenkoulutuksen tiedekunta

Liiketoimintasuunnitelma tuotteiden valmistamiseksi (suljetussa osakeyhtiössä "Ecostroy")

EU13c-ryhmän kuuntelija ______________ Klindukhov D.

k. ..., apulaisprofessori ______________ Bondareva A. M.

1. Organisaation toiminnan liiketoiminnan suunnittelun ydin, tavoitteet ja tavoitteet

AMMATTILAISET LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT SIJOITTAJILLE, PANKEILLE, RAHOILLE, VALTION RAKENTEILLE, YRITYKSILLE JA ALOITTAMISELLE

HYVÄKSY KAIKKI ALKUT

Liiketoimintasuunnitelma sijoittajille

Liiketoimintasuunnitelma sisäisiin tarkoituksiin

Liiketoimintasuunnitelma erityistalousalueille (SEZ)

Yhdysvaltain viisumin liiketoimintasuunnitelma (E-2)

Noudatamme Venäjän ja kansainvälisten rakenteiden ja rahoituslaitosten vaatimuksia ja standardeja

Lainoja, tukia, avustuksia ja muita tukimuotoja koskeville liiketoimintasuunnitelmille

Ainutlaatuinen mukautettu liiketoimintasuunnitelmasi on:

AMMATTILAISTEN TYÖ

taloustieteilijät, rahoittajat, markkinoijat ja kapean profiilin asiantuntijat - sanalla sanoen toimistomme asiantuntijoiden ja kumppaneiden sekä asiakkaan työntekijöiden hyvin koordinoitu yhteistyö

TULOS PERUSTUU TODELLISIIN LUKUIIN JA FAKTEIIN

Vain asiaankuuluvat ja pätevät laskelmat, jotka tehdään useissa muunnelmissa optimaalisen strategian valitsemiseksi

Sivustomateriaalien käyttöä koskeva sopimus

Käytä sivustossa julkaistuja teoksia vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Materiaalien julkaiseminen muilla sivustoilla on kielletty. Tämä teos (ja kaikki muut) on ladattavissa ilmaiseksi. Voit kiittää henkisesti hänen kirjoittajaaan ja sivuston tiimiä.

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Samankaltaiset asiakirjat

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelman osat. Yhteenveto. Päämäärät ja tavoitteet. Tuote (palvelu). Markkina-analyysi. Markkinointisuunnitelma. Tuotantosuunnitelma. Johtohenkilöstö. Tarvittavien varojen lähteet ja määrä. Oikeudellinen suunnitelma. Riskin arviointi. Taloussuunnitelma.

lukutyö [39. K], lisätty 13.. 03

Liiketoimintasuunnitelman rakenne, sen kehittämiskustannusten huomioon ottaminen. "Perheeni" -ravintolan liiketoimintasuunnitelma. Ravintolan ominaisuudet, suorituskykyindikaattorit. Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma. Hankkeen relevanssi, kilpailuetujen analysointi. Projektin markkinointikonsepti.

lukutyö [105. K], lisätty 27.. 11

Liiketoimintasuunnitelman käsite. Liiketoiminnan suunnittelun tavoitteet ja toiminnot. Liiketoimintasuunnitelman luominen omalle yrityksellesi. Liiketoimintasuunnitelman kehittämistekniikat. Liiketoimintasuunnitelman rakenne. Liiketoimintasuunnitelma eri toimialoille.

Yrityksen menestys riippuu siitä, kuinka hyvin harkittu yrityksen liiketoimintasuunnitelma on perusasiakirja, joka määrää yrityksen kehityksen vektorin.

Tämä on osa strategista suunnittelua, koska suunnitelma kuvaa suhteellisen pitkän ajanjakson - 3–5 vuotta.

Samalla asiakirjan on oltava selkeä, ytimekäs ja tarkka. Liiketoimintasuunnitelma ei ole pelkkä kuvaus yrityksestä tai kuvaus liiketoiminnan erityispiirteistä, vaan toteutusopas.

Tämän artikkelin sisältö:

Liiketoimintasuunnitelman toiminnot

Liiketoimintasuunnitelma on toimintaohjelma, joka muodostaa yrityksen toiminnan tietyksi ajaksi. Asiakirjassa määritellään yrityksen painopisteet, odotettavissa oleva voiton ja tappion koko, kuvataan lyhyesti valitun markkinasegmentin kehitysnäkymät.

Yrityksen potentiaali mainitaan, riskimahdollisuudet (mukaan lukien potentiaalisten sijoittajien sijoitusriskit) huomioidaan, markkinointistrategiasta annetaan tarkat tiedot.

Liiketoimintasuunnitelmaa voidaan käyttää yrityksen taloudelliseen palautumiseen, koska siinä käsitellään varojen vastaanottamiseen ja jakamiseen liittyviä kysymyksiä.

Myös liiketoimintasuunnitelma on välttämätön, jos aiot toteuttaa investointiprojektin: dokumentissa on suunnitteluhorisontti projektin loppuun saakka. Liiketoimintasuunnitelman päätavoitteet:

  • tee markkina-analyysi, etsi kysynnän koko tulevaisuudessa ja osoita, että tuotteella tai palvelulla on kysyntää muutaman vuoden kuluttua;
  • arvioi yrityksen perustamisen kustannukset, määritä tavaroiden tai palvelujen tuotantokustannukset;
  • selvitä uuden yrityksen kannattavuus, arvioi sen tehokkuus, laske sijoittajien tulojen koko sekä paikallisen, alueellisen ja valtion tason budjetit.

Yrityksen kehittämisen liiketoimintasuunnitelma ei siis ole vain sisäinen suunnitteluasiakirja.

Lähetä hyvä työsi tietopankkiin, käytä vain käytettävissä olevaa lomaketta

Opiskelijat, avustajat, nuoret oppijat käyttävät tietopohjaa oppimisessa ja työssäsi.

Sisältö

TUOTTEET YHTEENSÄ

EAE âèäíî EY ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, II IDE ÷ EIA ïëîòíîé êîíêóðåíöèè IA ðûíêå ïèâíîé ïðîäóêöèè, ìåíåäæìåíò êîìïàíèè ðåçêî èçìåíèë ïðèîðèòåòû òîâàðíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ, ïåðåñòðîèâ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ñ ïðåîáëàäàíèåì áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Tämä on myös positiivinen tulos laitteen painon muodossa 13%. Îäíàêî èäåÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîçèöèé IA ïèâíîì ðûíêå áûëà ðåàíèìèðîâàíà ôïí-ìåíåäæìåíòîì êîìïàíèè â âèäå íàñòîÿùåãî áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðûé, ìåòîäîì ýëåìåíòàðíîãî ýêîíîìè Ö åñêîãî ñðàâíåíèÿ, ïðèçâàí ïîêàçàòü è äîêàçàòü ðåàëüíîñòü ýòîãî íàìåðåíèÿ - ïðîèçâîäñòâî êàêîãî âèäà ïðîäóêöèè âûãîäíî AEY êîìïàíèè.

Markkinointistrategiasuunnitelma

1. Epätyydyttävä toimitus

3. Uusi saapuminen. vie

3. Yhteys kuluttajaan kadonnut

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.