Innovatiivisen projektin liiketoimintasuunnittelu (esimerkkinä yrityksen perustaminen Hyväksyttävä hinta)

Innovatiivinen projekti on monimutkainen toimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietyt tieteen ja tekniikan kehityksen tavoitteet. Heitä yhdistävät toiminnan toteuttajat, ajoitus ja resurssit. Innovaatio-ohjelma on yhdistelmä toisiinsa liittyviä innovatiivisia hankkeita sekä hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea tämän alueen toimintaa. Tällä hetkellä esikoululaitosten innovatiiviset projektit ovat saamassa suosiotaan, esimerkit niistä innoittavat uusien koulutusohjelmien luomista.

Tieteellisen ja teknisen merkityksen taso

Innovatiivisilla projekteilla sekä niiden toteuttamissa teknisillä ratkaisuilla ja ideoilla voi olla seuraava tieteellinen ja tekninen merkitys:

 • modernisointi (perustekniikka ei muutu radikaalisti);
 • innovatiivinen (uuden tuotteen muotoilu eroaa merkittävästi edellisestä);
 • johtava (rakenne luotiin edistyneiden teknisten ratkaisujen ansiosta);
 • uraauurtava taso (ilmestyy uusia tekniikoita ja materiaaleja, joita ei ollut aiemmin).

Innovatiivisen projektin merkityksen taso määrää prosessin tulosten edistämisen monimutkaisuuden, laajuuden, piirteet ja esiintyjien kokoonpanon. Tämä vaikuttaa projektinhallinnan sisältöön.

Innovatiivisten hankkeiden luokitus

Innovatiiviset projektit voidaan luokitella seuraavasti:

 • lopullinen;
 • keskitaso.

 • lyhytaikainen;
 • keskipitkän aikavälin;
 • pitkäaikainen.

3. Projektin tarpeiden mukaan. He voivat keskittyä luomaan uusia tai vastaamaan olemassa oleviin tarpeisiin.

4. Innovaatiotyypin mukaan (uuden luominen tai tuotteen parantaminen, hallintorakenteen uudelleenjärjestäminen jne.).

5. Tehtyjen päätösten laajuus voi olla seuraavanlainen:

 • yritys;
 • alueellinen;
 • toimialakohtainen;
 • kansainvälinen federaatio.

Liiketoiminnan suunnittelu on sinänsä erittäin riskialtista ja luonnostaan ​​innovatiivista. Tarkoittaako tämä sitä, että innovatiivisen projektin liiketoimintasuunnitelma on sitäkin täynnä epäedullisten skenaarioiden ja piilotettujen "karhujen" vaaraa? Tuloksen arvaamattomuuden vuoksi näin on. Siksi innovatiivisen liiketoimintaprojektin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon kaikki ristiriidat ja vaikeudet, jotka odottavat paitsi kehittäjiä myös projektipäällikköä.

Milloin liiketoimintasuunnitelma kannattaa?

Aluksi ehdotan, että rajataan kertomuksen aihealue, jotta saisimme selkeämmän kuvan liiketoiminnan suunnittelun erityispiirteistä innovaatioalueella. Innovatiivisten hankkeiden toteutusongelmia käsittelevässä artikkelissa tarkastelimme useita innovaatioalan peruskäsitteitä. Erityisesti yksilöitiin innovaatiotoiminta ja innovaatio-aktiivinen yritys, innovaatioprosessi ja projektit. Haluaisin palata tähän liike-elämän ilmiöön uudelleen, mutta hieman eri näkökulmasta. Innovaatiot liittyvät läheisesti toisiinsa tutkimus- ja kehitystoiminnassa, joka on hyvin lähellä, mutta ei identtistä tieteellisen toiminnan kanssa.

Innovaatiot ja tieteelliset toimintamuodot eroavat sekä resurssipohjalta että tavoitteilta. Tärkein tieteellinen käytäntö on henkinen potentiaali, aineellinen ja tekninen perusta sekä muut systeemisen tiedeinstituutin osat. Innovaatioprosessin resurssit ovat ihmisiä-innovaattoreita, heidän tietämyksensä, konseptinsa, tekniset ja tekniset ratkaisunsa, toisin sanoen mikä on suurelta osin tieteellisen toiminnan tulos. Tieteen tavoitteena on hankkia laadullisesti uutta tietoa, kun taas innovaation tavoitteena on hankitun tiedon ja löydettyjen ratkaisujen kaupallinen käyttö.

Huomaa, että kaupallinen hyödyntäminen, ei tiedon hankinta, on innovoinnin eturintamassa. Näin ollen alun perin innovaatiotoiminta sekä reaalitaloudessa että koko yhteiskunnassa on yrittäjyyttä, koska kaupankäynnin edellytyksenä on voiton tuottaminen. Toinen asia on, että kaupallinen tausta ei ole ilmeistä innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa. Lisäksi tavoitteen asettaminen voittoa varten (erityisesti alkuvaiheessa) on jopa haitallista.

Innovaatio- ja investointihanke (IIP) voi kattaa koko innovaatioprosessin. Mutta tätä ei tapahdu kovin usein. Periaatteessa on olemassa kahdenlaisia ​​hankkeita, joista ensimmäinen kattaa innovatiivisen tuotteen luomisvaiheen vaiheet, ja toinen projektityyppinen toiminta sisältää innovaation kaupallistamisen vaiheen. Alla on kaksivaiheinen malli innovatiivisesta projektista, josta on tullut melkein perinteinen.

Esitämme itsellemme kysymyksen: missä vaiheessa liiketoiminnan suunnittelu tulee sopivaksi innovaatioprosessissa? Ei ole liioiteltua huomata, että idean (innovatiivisen konseptin) muotoiluvaiheessa ja jopa kehitysvaiheessa epävarmuus on erittäin korkea. Tänä aikana on äärimmäisen vaikea vastata kysymykseen: onko innovaatio kaupallinen vai ei? Ja mikä tahansa tulevaisuuden mallinnus markkinoiden reaktio-, tuotantomahdollisuuksien ja kassavirtaennusteiden muodossa on käytännössä merkityksetöntä. Tämä ei tarkoita lainkaan, että ensimmäisissä vaiheissa ei ole tarpeen tutkia markkinoita suhteessa tulevaan tuotteeseen, mutta innovatiivisen projektin liiketoimintasuunnitelman kehittäminen saa täyden merkityksen vasta, kun vahinkovakuutus siirtyy kaupallistamisvaiheeseen.

IIP-liiketoimintasuunnitelman tavoitteet

Liiketoiminnan suunnittelun tarkoituksena on tarjota dokumentoidut perustelut, todisteet asiakkaalle, sijoittajille ja muille sidosryhmille siitä, että innovaatiokonsepti on vankka kolmessa pääkohdassa. Ensimmäinen näkökohta on toteutetun idean tuotteen hyväksyminen markkinoille. Toista näkökohtaa pidetään IIP: n tehokkuuden taloudellisten indikaattoreiden kokonaisuutena. Kolmanneksi lähtökohtana otetaan huomioon ryhmän ammattitaito, joka pystyy paitsi suunnittelemaan ja tuottamaan innovatiivisen tuotteen myös varmistamaan sen toteuttamisen ja myynninedistämisen kohdemarkkinoilla.

Jos liiketoimintasuunnitelman lukijat voivat arvioida ilmoitetut näkökohdat positiivisesti ja hyväksyä ne vakuuttavina argumentteina opinnäytetyön tekijöiden tärkeimmälle pyynnölle, niin suunnittelutavoite on saavutettu. Ja opinnäytetyö on pääsääntöisesti yksi: "Tee päätös projektin käynnistämisestä ja sen rahoituksesta (hyvitys, tuet jne.)!" Kaikki riippuu henkilöiden kokoonpanosta, jotka ovat kiinnostuneita tekemään päätöksen IIP: n kohtalosta.

Tässä suhteessa on vaikea puhua innovatiivisesta projektista, joka ei ole sidottu tiettyyn tilanteeseen, koska projektinhallinnassa ei ole universaaleja ratkaisuja. Siksi ehdotan, ettei pientä, vasta perustettua innovatiivista yritystä oteta huomioon. Keskitymme esimerkkiin keskisuuresta tai suuresta tuotantoyhtiöstä, jolla on hyvin kehittynyt säännöllinen johto. Toimialalla ei ole merkitystä, samoin kuin ei myöskään ole niin tärkeää, mikä yrityksen toiminnan erityinen paino on innovatiivisella tavalla.

Nämä voivat olla paikallisia hankkeita tai projektiliiketoimintaa, jossa itse markkinastrategia on luonteeltaan innovatiivinen. Oletetaan, että yrityksellä on oma johtamisosasto, joka vastaa innovatiivisten tuotteiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Innovatiivinen konsepti on tuotu suoritusmuodossa uuden ainutlaatuisen tuotteen toimivan prototyypin tasolle. Edellä mainittujen johdantokappaleiden avulla voit päättää tarkemmin kehitettävän liiketoimintasuunnitelman tavoitteista ja tyypistä. Suunnitelman tyyppi ja rakenne liittyvät pääsääntöisesti suoraan IIP: n tavoitteisiin.

Liiketoiminnan suunnittelun tehtäviä IIP: n perustelemisessa ovat seuraavat.

Jos sinulla on innovatiivinen idea, sinun on muotoiltava se vastaavasti. Tietenkin, jos tämä ei ole vain fantasia, vaan todella innovaatio, joka on kysytty markkinoilla, mikä tarkoittaa, että se tuottaa voittoa. Tämä voi olla uuden yrityksen avaaminen tai jonkin käyttöönotto olemassa olevassa tuotannossa. Mutta molemmissa tapauksissa on tarpeen laatia liiketoimintasuunnitelma.

Mikä on liiketoimintasuunnitelma innovatiiviselle projektille

Yrityksen perustamiseen tarvitaan projekti. Asiakirja, jossa sitä kuvataan kaikilta puolilta, on liiketoimintasuunnitelma. Kaikki kohdat on esitetty lyhyesti tässä: innovaation tarkoituksesta sen toteuttamisen taloudelliseen perusteluun ja toteutuksen aikana mahdollisiin riskeihin. Tällainen asiakirja on välttämätön kaikille asianosaisille ja ennen kaikkea niille, jotka ovat ajatelleet innovaatioiden käyttöönottoa. Sen avulla voit ymmärtää, kuinka sopiva se on.

Laadinnan tavoitteet ja tavoitteet

Liiketoimintasuunnitelma on ennustettavissa oleva malli, se ei ole vielä konkreettinen. Mutta ilman sitä on mahdotonta arvioida projektin etuja ja haittoja.

Asiakirjan päätarkoituksena on perustella tekijöiden suunnittelema näkökulma kaikilta puolilta.

Tätä varten sinun on ratkaistava seuraavat tehtävät:

 • tutkia myyntiin liittyviä tuotteita, jotka aiot julkaista;
 • analysoi tulevat kustannukset;
 • määrittää yrityksen mahdollinen kannattavuus; <
 • tutkia mahdollisia toteutusvaikeuksia.

Tällaisen työn ansiosta käy selväksi, kannattaako investoida suunniteltuun liiketoimintaan. Lisäksi, jos suunnitelma hyväksytään, sitä voidaan helposti käyttää kehittämään erityistoimia koskeva ohjelma hankkeen toteuttamiseksi.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Innovatiivisen projektin liiketoimintasuunnittelu (esimerkiksi yrityksen perustaminen "Hyväksyttävä hinta")

Nykyinen taloudellinen tilanne, joka liittyy siirtymiseen markkinasuhteisiin, määrää yrityksille uuden lähestymistavan yrityksen sisäiseen suunnitteluun. Suunnittelu on välttämätöntä kaikille organisaatioille, jotka aikovat ryhtyä toimiin tulevaisuudessa. Yritysten on pakko etsiä sellaisia ​​muotoja ja suunnittelumalleja, jotka varmistavat tehtyjen päätösten maksimaalisen tehokkuuden. Paras tapa saavuttaa tällaisia ​​ratkaisuja on progressiivinen liiketoimintasuunnitelman muoto. Kuinka perustaa oma yritys? Mistä aloittaa? Kuinka varmistaa liiketoiminnan turvallisuus ja tuotteiden kilpailukyky? Kuinka lasketaan voitto, tuotantomäärä, verot, kulut? Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua ratkaisemaan kaikki nämä ja muut kysymykset. Se sisältää yrittäjälle lähi- ja tulevaisuudennäkymissä asetettujen tavoitteiden ja tavoitteiden kehittämisen, talouden nykytilan, tuotannon vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnin, markkina-analyysin ja asiakastiedot. Se antaa arvion resursseista, joita tarvitaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kilpailuympäristössä. Liiketoimintasuunnitelman avulla voit osoittaa ehdotetun projektin kannattavuuden ja houkutella potentiaalisia rahoituskumppaneita. Hän voi vakuuttaa sijoittajat siitä, että yrityksellä on tehokas, johdonmukainen ohjelma projektin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän työn aiheen merkitys johtuu siitä, että tällä hetkellä minkä tahansa yrityksen on parannettava tuotantoaan ja rahoitustoimintaansa. Tätä varten on välttämätöntä ymmärtää selkeästi tulevaisuuden tarve taloudellisissa, aineellisissa, työvoiman ja henkisissä resursseissa, niiden vastaanottamisen lähteet sekä pystyä laskemaan selvästi resurssien käytön tehokkuus yrityksen toiminnan prosessissa. työ - tämä on liiketoiminnan suunnittelun ydin. Liiketoimintasuunnitelman pääarvo määräytyy sillä, että se: antaa mahdollisuuden määrittää yrityksen kannattavuus kilpailuympäristössä; sisältää suuntaviivat yrityksen kehittymiselle; toimii tärkeänä perusteluvälineenä taloudellisen tuen saamiseksi ulkopuolisilta sijoittajilta. Liiketoimintasuunnitelman avulla voit osoittaa ehdotetun projektin kannattavuuden.

Innovaatiotoiminta on jossakin määrin ominaista yritykselle. Laajan valikoiman sijoitus- ja innovaatiotyyppejä yrityksellä on jatkuvasti tehtävä valita sijoitusratkaisu. Innovatiivisen päätöksen tekeminen on mahdotonta ottamatta huomioon seuraavia tekijöitä: investointityyppi, investointihankkeen kustannukset, käytettävissä olevien projektien lukumäärä, investointeihin käytettävissä olevat rajalliset taloudelliset resurssit, tietyn päätöksen tekemiseen liittyvät riskit , jne.

Tämän kurssityön tarkoituksena on kehittää liiketoimintasuunnitelma uuden tyyppisen tuotteen tuotantoa varten. Työssä ratkaistaan ​​asetetun tavoitteen mukaisesti seuraavat tehtävät:

tutkia innovatiivisen projektin liiketoimintasuunnitelman kehittämisen teoreettisia näkökohtia, nimittäin liiketoimintasuunnitelman käsite, sen tavoitteet ja tavoitteet, liiketoimintasuunnitelman rakenne ja sisältö sekä suorituskyvyn indikaattorit liiketoimintasuunnitelma;

kehitä liiketoimintasuunnitelma uudentyyppisten tuotteiden valmistamiseksi Slavyanskiy Khleb LLC: n esimerkin avulla.

Tutkimuksen teoreettinen ja metodinen perusta oli kotimaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden työ liiketoiminnan suunnittelun ja innovaatioiden alalla: V. Anshin, I. Babuk, I. Balabanov, V. Barinov, V. Burov, N.Gribalev, Yu. Morozov, A. Pelekh, R. Farkhutdinov ja muut

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

  Johdanto
 • 1. Innovatiivinen yritys ja sen ominaisuudet
 • 2. Liiketoimintasuunnitelma. Käsite, tavoitteet, rakenne
 • 3. Liiketoiminnan suunnittelu innovatiivisessa liiketoiminnassa
 • Päätelmä
 • Luettelo käytetyistä lähteistä
 • Johdanto
 • Siirtyminen markkinalähtöisiin johtamismuotoihin Venäjällä vaati paitsi päätuotanto-, talous- ja rahoitustoiminnan muotojen ja menetelmien tarkistamista myös muuttamaan asennetta innovaatioiden (innovaatioiden) luomiseen ja käyttöön. harjoitella.
 • Innovaatioiden kehittämisen ja toteuttamisen hallintaa kutsutaan yleensä innovaatioiden johtamiseksi. Tämä on suhteellisen uusi käsite Venäjälle, mutta siitä on jo tullut laajalti käytetty. Nykyaikaisissa olosuhteissa on kilpailukykyinen, joka osaa reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, ei pelkää riskiä ja hyväksyy tieteen ja tekniikan uudet edistykset.
 • Tämän testin aihe on ”Liiketoimintasuunnitelma innovatiivisessa liiketoiminnassa”.
 • Potentiaalisen sijoittajan houkuttelemiseksi kehitysyrityksen on laadittava oikein liiketoimintasuunnitelma innovatiivista tapahtumaa varten. Tämä on tarpeen, jotta sijoittajat kiinnostuisivat sijoittamaan rahaa tähän, ei mihinkään muuhun projektiin, osoittamaan heille tällaisen päätöksen toteutettavuutta ja kannattavuutta. Ilman edellä mainittua asiakirjaa ajatus rahastojen sijoittamisesta (vaikka ensi silmäykselläkin houkutteleva innovatiivinen projekti optimaalisesti kehitetystä innovaatioiden salkusta yritykselle) saattaa vaikuttaa sijoittajallesi absurdilta, ellei naurettavalta. Siksi osaavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen innovatiivisessa yrityksessä on yksi kiireellisimmistä ongelmista tänään.
 • Tämän testin tarkoituksena on siis tunnistaa ja tutkia liiketoimintasuunnitelman laatimisen ominaisuuksia innovatiivisessa yrityksessä.
 • Tavoitteen perusteella voidaan erottaa seuraavat tämän testityön tehtävät:
 • 1 Innovatiivisen yrityksen huomioon ottaminen erityisenä liiketoimintana. Korostamalla sen ominaisuuksia.
 • 2 Liiketoiminnan suunnitteluprosessin tutkiminen. Määritelmä liiketoimintasuunnitelman käsite, sen tavoitteet ja rakenne.
 • 3 Liiketoiminnan suunnittelun ominaisuuksien paljastaminen innovatiivisessa liiketoiminnassa.

Tutkimuksen aihe on liiketoimintasuunnitelmat, jotka on laadittu innovatiivisille projekteille.

Rakenteellisesti työ koostuu kolmesta luvusta, joiden sisältö vastaa asetettuja tehtäviä, johdannosta, johtopäätöksistä ja luettelosta käytetyistä lähteistä.

Maamme nykyisen taloustilanteen ja maailmanlaajuisen talouskriisin yhteydessä innovaatiokysymykset ovat nousemassa esiin keinona päästä pois tästä negatiivisesta tilanteesta. Vastaus siihen liittyy suoraan valtion innovaatiopolitiikan todelliseen tehokkuuteen, jota on tuettava monilla toimenpiteillä tiede- ja innovaatioinvestointien stimuloimiseksi [16].

Kuten maailman kokemus osoittaa, tietopohjaisessa taloudessa ei yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa innovatiiviselle kehitystavalle. Uusien tuotteiden, palvelujen, teknologisten prosessien luomisesta, toteuttamisesta ja laajasta jakelusta on tulossa keskeisiä tekijöitä tuotantomäärien, työllisyyden, investointien ja ulkomaankaupan liikevaihdon kasvussa. Täällä piilotetaan merkittävimmät varaukset tuotteiden laadun parantamiseksi, työvoiman ja materiaalikustannusten säästämiseksi, työn tuottavuuden lisäämiseksi, tuotannon organisoinnin parantamiseksi ja sen tehokkuuden lisäämiseksi. Kaikki tämä määrää viime kädessä yritysten ja niiden tuotteiden kilpailukyvyn koti- ja maailmanmarkkinoilla, maan sosioekonomisen tilanteen parantumisen [22].

Samaan aikaan, toisin kuin markkinatalouden lait, kun kysyntä stimuloi yritysten innovatiivisen toiminnan lisääntymistä, Venäjällä on kehittymässä päinvastainen tilanne [3]. 1990-luvun talouden muutosjaksolla, johon liittyi voimakas tuotannon lasku ja tehokas kysyntä korkean inflaation keskellä, leimasi innovaatiotoiminnan tasainen tasainen lasku. Jos 1980-luvun lopulla entisten Neuvostoliiton teollisuudessa uusien tai parannettujen tuotteiden ja teknologisten prosessien kehittämistä ja käyttöönottoa harjoittavien yritysten osuus vaihteli 60-70 prosentin sisällä, niin jo 1990-luvun alussa tämä arvo laski yli kolme kertaa .

Vuosina 1992-94. innovatiivisesti aktiivisten yritysten osuus ei ylittänyt 20% niiden kokonaismäärästä teollisuudessa. Tällainen nopea taantuma selitettiin sitten siirtymäkauden vaikeuksilla, mutta myöhemmin yritysten taloudelliset ongelmat vain pahenivat. Tämän seurauksena innovaatiotoiminnan tason laskun toinen huippu laski vuoteen 1995, jolloin osuus oli 5% [5].

Seuraavien kahden vuoden aikana se jatkoi laskuaan, vaikkakaan ei niin merkittävästi - 4 prosenttiin vuonna 1997. Sitten ensimmäistä kertaa talousuudistusten alkamisen jälkeen innovaatiotoiminta elpyi hieman teollisuuden toiminta: sen taso oli vuonna 1998. - 5%, vuonna 1999 - 6%. Vertailun vuoksi tämä arvo on noin 4-5 kertaa pienempi kuin Portugalissa (26%) ja Kreikassa (29%), jotka eroavat innovaatiotoiminnan vähimmäisindikaattoreista Euroopan unionin maiden välillä ja kuilun johtavien maiden kanssa tältä osin, kuten Alankomaat (62%), Itävalta (67%), Saksa (69%), Tanska (71%) ja Irlanti (74%), saavuttaa 10–12 kertaa [2].

Viime vuosina innovaatiotoiminta Venäjällä on vähentynyt eikä ero sen syvyyden tai laadun suhteen [23]. Jos vuonna 2021 vain 14% yrityksistä ei harjoittanut minkäänlaista innovatiivista toimintaa, niin vuonna 2021 se oli jo 17%. Samaan aikaan aktiivisten yritysten osuus laski kaikilla teollisuuden aloilla liikennetekniikkaa lukuun ottamatta.

Ensi silmäyksellä tämä dynaaminen näyttää oudolta. Loppujen lopuksi maassa luotiin innovaatioinfrastruktuuri, otettiin käyttöön verokannustimia yrityksille, jotka käyttävät rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, ja ilmestyivät erikoistuneet valtion yritykset. Mutta niiden vaikutus teollisten innovaatioiden reaalitalouteen ei ole vielä kovin havaittavissa.

Ehkä Sinua Kiinnostana.
Liikeideat pienillä investoinneilla DNR: ään
Liiketoiminta teini-ikäisille
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
Maan liiketoiminta ideoi tuotantoa
Ideoita dacha-liiketoimintaan
 • Lukuaika. 10 pöytäkirja
Esimerkki liikeideasta
Mielenkiintoinen esimerkki liikeideasta
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Kuinka mainostaa yritystäsi itsenäisesti Internetissä
Mielenkiintoinen liike-elämän idea
 • Lukuaika. 20 pöytäkirja
Maan kannattavin liiketoiminta
Kuinka ansaita rahaa maalla
 • Lukuaika. 23 pöytäkirja
UUSI.
Liikeideat pienillä investoinneilla Ukrainaan kotona
Uutiset liikeideat
 • Lukuaika. 9 pöytäkirja
Mielenkiintoinen idea yritykselleni
Mielenkiintoinen idea yritykselleni
 • Lukuaika. 17 pöytäkirja
Mielenkiintoinen liikeidea
Mielenkiintoinen liikeidea
 • Lukuaika. 19 pöytäkirja
Amerikkalaisen pienyrityksen mielenkiintoisia ideoita
Tietoja yrityksestä
 • Lukuaika. 14 pöytäkirja
Aasian liikeideat
Kiinan ja Japanin liikeideoita
 • Lukuaika. 16 pöytäkirja
Vuoden 2019 parhaat liikeideat minimaalisilla investoinneilla
Mielenkiintoisia liikeideoita Amerikassa
 • Lukuaika. 18 pöytäkirja
Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.