Esimerkkejä viihde- ja vapaa-ajan liiketoimintasuunnitelmista

Opiskelijat, lisäravinteet, nuoret oppijat, tietopohjan käyttö oppimisessa ja työskentelyssä.

1. opetusohjelma tutoriaalista

1. Tutun ihanteellinen ja alueellinen keskus

1. JOHTAJA - SERENIKOVA LUGA RIKHAELOVNA

1. Lukuosoite: 213051 Melnichin kaupungin Sogilovskajan alue ja Svetlana 15

2. Ilman suunnitelmaa

Ó Ö ðåæäåíèå êóëüòóðû Ðàéîííûé Öåíòð Êóëüòóðû îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ïî Anai íàïðàâëåíèÿì â ñôåðå êóëüòóðû ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ, à Oae AEA ãîñòåé è ïðîâåäåíèå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

AEY îáåñïå Ö åíèÿ ðàçíîîáðàçíîãî äîñóãà íàñåëåíèÿ è ãîñòåé ãîðîäà IA ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå åäèíîãî êîìïëåêñà óñëóã âêëþ Ö àþùåãî: <

- Paikallisen valko-venäläisen klusterin toiminnan hallinta;

- tapahtumien hallinta huipputasolla;

- levon ja kehityksen järjestäminen samoissa ja maksetuissa palveluissa;

Päätoimintaohjeet:

Lähetä hyvä työsi tietokantaan. Käytä vain alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Suunnittelun ja liiketoiminnan suunnittelun piirteet kulttuurialalla. liiketoimintasuunnitelman rakenne

Suunnittelu on johtamisjärjestelmän tärkein osa, joka koostuu suunnitelmien kehittämisestä, toteuttamisesta ja valvonnasta sekä niiden toteuttamisesta.

Suunnitteluun liittyvät kysymykset voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

· Suunnittelun filosofia - suunnitteludokumenttien pääsisältö ja painopiste.

· Suunnittelutekniikka - suunnittelun periaatteet, menetelmät ja indikaattorit, suunnitelmien tietotuet.

Suunnittelutekniikka määräytyy sen filosofian mukaan.

A) Suunnittelupäätösten tason mukaan suunnitelmat erotetaan liittovaltion, alueellisesta (tasavallan, alueellinen, alueellinen jne.), alueellisesta (piiri, kaupunki jne.); tiettyjen organisaatioiden suunnitelmat, niiden rakenteelliset jaot ja yksittäiset suunnitelmat.

B) Ajan suunnittelulla on olemassa pitkän aikavälin (pitkä ja keskipitkä) ja nykyinen (lyhytaikainen ja operatiivinen) suunnitelma.

Oma yritys: numismaattisen museon avaaminen

Numismaattisen museo on melko spesifinen toiminta, joka sopii aiheen ihmisille. Ja onko mitään syytä avata tällainen tapaus meidän aikanamme? Tässä artikkelissa yritämme vastata tähän kysymykseen.

Mobile Planetarium -liiketoimintasuunnitelma

Mobile Planetarium on puhallettava pallomainen kupoli, jonka sisällä näytetään viihdyttäviä ja opettavia 3D-elokuvia. Täydellinen aloittelijayritys, joka maksaa itsensä vain 3 kuukaudessa.

Valmiiden autojen elokuvateatterisuunnitelma

Yli 500 tuhannen asukkaan kaupungin autoteatteriliiketoimintasuunnitelma. Investoinnit - 804 tuhatta ruplaa, takaisinmaksuaika - 7 kuukautta.

Yksityisen suklaamuseon liiketoimintasuunnitelma

Investoinnit yksityiseen suklaamuseoon ovat 2828000 ruplaa. Ennustettu takaisinmaksuaika on 19 kuukautta.

Ainutlaatuinen quest-show "Jumanji" -sarja

Fort Family esittelee ainutlaatuisen Quest-show "Jumanji", jolla ei ole analogeja. Tänään voit tulla myös sen omistajaksi liittymällä Fort Family -franchise-ammattilaisen ammattilaisiin!

Oma yritys: miten museo avataan

Museon avaamisen kustannukset voivat olla hyvin pienet tai erittäin merkittävät, keskimääräinen yksinkertainen museo voidaan avata (lukuun ottamatta kokoelmaa, jonka kustannuksia, kuten todettiin, ei voida ollenkaan arvioida ja ne ovat aina lasketaan yksittäin) määrälle ...

Kuinka perustaa yritys, joka myy lippuja kulttuuri- ja viihdetapahtumiin

Esimerkkejä viihde- ja vapaa-ajan liiketoimintasuunnitelmista

Yrittäjyys viihteen ja vapaa-ajan alalla on kalleinta, mutta tuo samalla hyvät tulot omistajilleen. Yrityksen perustamiseksi sinun on kuitenkin laadittava liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla voit laskea kaikki hyvät ja huonot puolet, tarvittavat investoinnit ja omavaraisuuden.

Toiminta-alueet

Viihde ja vapaa-aika tarkoittaa:

  • viihdekeskukset;
  • lasten keskukset;
  • saunat;
  • yökerhot;
  • peliautomaatit;
  • arvonnat;
  • huvipuistot.

Ennen kuin aloitat työsuunnitelman laatimisen, kannattaa määrittää, millä vapaa-ajan alueilla aloitat oman yrityksen.

Useimmissa vapaa-ajan liiketoimintasuunnitelmissa noudatetaan samaa periaatetta ja samankaltaiset alaryhmät.

Markkinatutkimus. Jotta voit tehdä oikean valinnan jonkin suuntaan, sinun on tutkittava markkinoita. Tämä auttaa määrittämään, onko viihdealalla kysyntää alueellasi, ja määrittämään kohdeyleisön.

Investoinnit. Viihde- ja vapaa-ajan toimintojen järjestäminen vaatii vakavia investointeja. Sinun on ilmoitettava, kuinka paljon rahaa tarvitaan avaamiseen, paperityöhön ja myöhempiin kuukausikuluihin.

Tuotantokysymykset. Suunnitelman tässä kohdassa sinun on ilmoitettava kaikki tuotantopisteet, jotka vaativat erityistä huomiota: minkälaisia ​​tiloja tarvitset vuokralle, hallituksen organisaatioiden vaatimukset, jotka on täytettävä avattaessa, ja niin edelleen. Laske kuinka monta ihmistä sinun täytyy työskennellä ottaen huomioon viikonloppu.

Käytämme evästeitä
Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivuillamme. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytöstä.
Salli evästeet.